Dotační programy

Kotlíková dotace

Jedná se o dotační program Ministerstva životního prostředí, kdy peníze z evropských fondů mohou využít přímo občané. Aktuálně je program výměny zdrojů tepla v domácnostech vyhlášen ve Zlínském kraji. 

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Celková částka, kterou rozdělí Zlínský kraj je 159.897.862 Kč. Program bude vyhlášen 10. září 2019.

 • Plynový kondenzační kotel – 75 % způsobilých výdajů, maximálně 95.000 Kč
 • Kotel na biomasu s ručním přikládáním – 80% způsobilých výdajů, maximálně 100.000 Kč
 • Tepelné čerpadlo či automatický kotel na biomasu – 80% způsobilých výdajů, maximálně 120.000 Kč

Bonusem je částka 7.500 Kč navíc, proběhne-li výměna kotle v tzv. prioritní obci. Seznam prioritních obcí Zlínského kraje bude zveřejněn spolu s Programem na adrese www.kr-zlinsky.cz/kotliky.

JAKÉ JSOU UZNATELNÉ NÁKLADY?

 • výměna zdroje tepla a s tím související stavební úpravy
 • nová otopná soustava nebo její úprava
 • akumulační nádoba, kombinovaný bojler
 • zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání (uvedení kotle do provozu, spalinové cesty apod.). Výdaj je uznatelný pouze do data uvedení zdroje tepla do trvalého provozu
 • projektová dokumentace

KOMU JE DOTACE URČENA?

Majitelé či spolumajitelé rodinných domů ve Zlínském kraji, které jsou vytápěné kotli na tuhá paliva s ručním přikládáním. Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dum maximálně se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt.

Díky včasné spolupráci bude vaše žádost hned po vyhlášení dotace ve vašem kraji. Zajistíme pro vás kompletní administraci a podání žádosti, kdy odměna za naši práci bude vyplacena až po kladném přijetí Vaší dotace.

Důležité odkazy: https://svt.sfzp.cz/

Nová zelená úsporám

Jedná se o dotační program Ministerstva životního prostředí, který je zaměřen na investice do energetických úspor. V tomto programu se oblast podpory A zaměřuje na komplexní snižování energetické náročnosti stávajících objektů jako zateplování rodinných domů, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlah a také na výměnu oken a dveří. O dalších oblastech podpory se můžete dozvědět níže, kdy Státní fond životního prostředí ČR přijímá žádosti před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu průběžně až do 31. prosince 2021nebo do vyčerpání alokace.

1. Výstavba rodinného domu – oblast podpory B
 • Žadatelem může být pouze první vlastník domu.
 • Instalaci zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie provádí dodavatel s příslušným oprávněním.
 • Maximální velikost rodinného domu je 350 m2.
 • Opatření je třeba dokončit do 36 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy
 • stavbu zelené střechy
 • využití tepla z odpadních vod

2. Pořízení zdrojů energie – oblast podpory C
 • Žadatelem je vždy vlastník rodinného domu.
 • Dotaci je možné získat na zdroje tepla splňující požadavky na ekodesign.
 • Opatření je třeba dokončit do 12 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • solární termické a fotovoltaické systémy
 • systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace)
 • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem
 • výměnu lokálních topidel na tuhá fosilní paliva